Vi har mottatt dine mange meldinger.  For at vi skal kunne foreta oss noe mer med dine rettslige problemstillinger, må vi få innbetalt et forskudd stort NOK 25.000 til vår klientkonto 5210 05 15261.  Dertil må vi få din forsikring om at vi ikke vil få flere telefone fra hoteller eller andre med påstander om at vi skal betale dine regninger.

 

NILS E. TANGEDAL

-----Opprinnelig melding-----
Fra: jan kajander [mailto:kajander12345@yahoo.com]
Sendt: 19. juli 2004 18:20
Til: tangedal@judicium.no
Emne: Brev med mera

Hej

Jag har ej fatt ert svar ang all kriminalitet

riktad mot mig eller svar om arbete har borjats.

 

Fint om detta kunde ordnas.

 

Tack

 

Jan kajander

Hamngtan 32

615 32 Valdemarsvik

www.japan1.freewebspace.com

 

kajander12345@hotmail.com

 


Do you Yahoo!?
Vote for the stars of Yahoo!'s next ad campaign!

 

I samtliga länder som jag berörs av förekommer fri rättshjälp som jag har rätt till.

NORGE 181060-26978

SVERIGE 601018-0278

GREKLAND

 

Samtliga länder är med i EU och har avtal inom lagområdet

Bifogar länkar inom detsamma.

 

Jag lägger naturligtvis ut detta på internet, då jag betvivlar starkt att en korrekt genomgång av regelverket försigått den email jag erhållit av er. Jag vet ej heller om det verkligen är ni själv som skrivit denna... Tar med kopia till er.

25000:- är ju av förstålig natur ett belopp som ej kan betalas av mig personligen då omfattande bedrägeri stölder och annan kriminell verksamhet har riktats mot mig mina barn samt min mor, som har tagit bort de ekonomiska möjligheter som skulle annars stå till buds.

Dessutom föreligger det dokument som klart förklarar att handikappade sjuka pensionärer med mera ska ha företräde i lag systemet gällande FRI RÄTTSHJÄLP.

Kvittens med mera från hotell restaurnager med ränta ska betalas ur den rättsprocess som drives av er advokatfirma företrädande mig och min familj samt mina söner, jag har på inget sätt någon gång sagt eller skrivit att det är er advokatfirma som ska betala.

Rättsprocessen torde lyda på miljonbelopp

 

Med Vännlig Hälsning

Jan kajander

Hamngtan 32

615 31 Valdemarsvik

Sverige

 

Strimmelen 15

5097 Bergen

Norge

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19470848.HTM

Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater.

c) den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur, och


2. under förutsättning att framställningen översänds av konsul från sådan stat till svensk domstol samt att framställningen är skriven på svenska, danska eller norska språket eller åtföljd av styrkt översättning till svenska språket.


Första stycket gäller när framställning om bevisupptagning skickats direkt till domstol här i landet från domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge. I ett sådant fall får den svenska domstolen kommunicera direkt med den andra domstolen. Förordning (2000:709).

Har kostnadsfri rättshjälp beviljats medborgare i stat som är ansluten till den konvention som anges i 1 § första stycket 1 b), skall hela kostnaden som föranletts av framställning om bevisupptagning av domstol i sådan stat, med undantag för ersättning till sakkunnig, betalas av staten. Förordning (2000:709).

Internationell konvention (1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur
[Fakta & Historik] <../fakta/a9090030.htm>

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19090030.HTM

IV. Kostnadsfri rättshjälp.
Artikel 20.
Undersåtar i en var av de fördragsslutande staterna skola i alla andra av dessa stater åtnjuta enahanda förmån av kostnadsfri rättshjälp, som i överensstämmelse med gällande föreskrifter i det land, där rättshjälpen sökes, tillkommer landets egna undersåtar

I fråga om utlännings medellöshet skall i varje fall bevis utfärdas eller förklaring upptagas av myndighet i hans boningsort eller, om han ej har fast bostad, av myndighet å den ort, där han för tillfället uppehåller sig.

I det fall att dessa myndigheter skulle tillhöra annan stat än någon av de fördragsslutande och av dem dylika bevis ej utfärdades eller förklaringar upptoges, må av diplomatisk eller konsulär tjänsteman för det land, utlänningen tillhör, utfärdat bevis eller upptagen förklaring tillerkännas vitsord.


[PDF] EUROPAPARLAMENTET <http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20031021/509125sv.pdf>

Filtyp: PDF/Adobe Acrobat - HTML-version </search?q=cache:HeYyGM6IBk4J:www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20031021/509125sv.pdf+%22fri+r%C3%A4ttshj%C3%A4lp%22&hl=sv> ... Den tilltalade bör redan från början ha rätt till fri rättshjälp, såvida inte den behöriga myndigheten bevisar motsatsen. Or. ... www.europarl.eu.int/meetdocs/ committees/libe/20031021/509125sv.pdf - Liknande sidor </search?hl=sv&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20031021/509125sv.pdf>

 

 

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20031021/509125sv.pdf

Ändringsförslag 65

Punkt 3

3. Europaparlamentet anser att gemensamma grundläggande normer på unionsnivå bör

ange vilka ekonomiska villkor som helt eller delvis skall motivera gratis rättshjälp i

enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i rådets direktiv 2002/8/EG av

den 27 januari 20031 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i

gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för

rättshjälp i sådana tvister. Detta hindrar inte att det i medlemsstaternas lagstiftning

kan finnas olika kriterier och normer som är mer gynnsamma för försvaret när det

gäller t.ex. anklagelsernas natur och allvarlighetsgrad, straffsatserna, komplexiteten i

målet och/eller den gällande lagstiftningen eller i förfarandet, den misstänktes eller

anklagades särskilda kännetecken, såsom medborgarskap, språk, förtrogenhet med

rättssystemet och ålder. Den tilltalade bör redan från början ha rätt till fri rättshjälp,

såvida inte den behöriga myndigheten bevisar motsatsen.

Europaparlamentet anser att de gemensamma grundläggande normerna bör föreskriva

en hög grad av skydd av rättssäkerhetsgarantier som är lämplig med hänvisning till den

situation som vissa särskilt sårbara och ogynnade grupper befinner sig i när de önskar

göra sina rättigheter gällande, till exempel på grund av ålder, sjukdom, fysiskt eller

psykiskt funktionshinder eller okunskap. Minderåriga skall under alla omständigheter

anses ingå i dessa grupper. Den utsatta situationen för den tilltalade bör påtalas av

honom eller henne själv, av polistjänstemännen eller av försvarsadvokaten så snart

den tilltalade kommer i kontakt med en polistjänsteman.

 

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20031021/509125sv.pdf

Europaparlamentet begär att rättighetsinformationen skall omfatta de rättigheter som

garanteras av Europakonventionen, det kommande rambeslutet om

rättegångsgarantier och de rättigheter som garanteras av lagen i den uppmanande

och den uppmanade medlemsstaten. Dessutom skall den innehålla följande:

- Rätten att omedelbart välja och konsultera en valfri advokat eller en oberoende

och korrekt utbildad advokat. Denna rättighet bör vara kostnadsfri och finansierad

med offentliga medel om den tilltalade inte själv kan betala advokatens arvode.

Rätten till förtroliga samtal med advokaten i enrum och till dennes närvaro under

förhör.

- Rätten till konsulärt bistånd i ett så tidigt skede som möjligt.

- Rätten att omedelbart underrätta en familjemedlem eller en lämplig tredje person.

- Rätten att tiga under förhören, att informeras om grunderna för frihetsberövandet

och för alla åtalspunkter, att betraktas som oskyldig till dess att skuldfrågan

avgjorts, att så snart som möjligt ställas inför en domstol, att gå till domstol för att

bestrida lagenligheten av frihetsberövandet, att behandlas humant och med

aktning för människans inneboende värde, att protestera över sina villkor eller sin

behandling och att få information om var och hur sådana klagomål kan inlämnas

samt att på egen begäran genomgå en läkarundersökning och, om så behövs,

lämplig behandling. Såväl läkarundersökningen som behandlingen skall vara

kostnadsfri och skall inte övervakas av polistjänstemännen.

- Rätten till en korrekt utbildad, kvalificerad och godkänd tolk eller översättare vars

tjänster skall vara kostnadsfria och finansierade med offentliga medel.

 

Information om straffregistret och rätt till tillgång till detta.